Regulamin korzystania z Usług Konsultacje Online

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Serwis, za pośrednictwem którego świadczone są Usługi Konsultacje Online dostępny pod adresem internetowym https://imf.pl  prowadzony jest przez Szczepana Dolnego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Praktyka Lekarska Szczepan Dolny, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 894-299-58-14.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Pacjentów korzystających z Usług Konsultacje Online i określa zasady korzystania z Usług Konsultacje Online oraz zasady i tryb zawierania Umów o świadczenie Usług Konsultacje Online z Pacjentem na odległość za pośrednictwem Serwisu.
 3. Przez użyte w Regulaminie Usług Konsultacje Online pojęcia rozumie się:                                                                                                   a) Konsultacja Online – Usługa obejmująca Świadczenia Telemedyczne.

   b) Lekarz/Konsultant – osoba posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, do udzielania  świadczeń zdrowotnych lub osoba fizyczna będąca podmiotem wykonującym działalność leczniczą zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej. 

   c) Usługa –  usługa z zakresu Świadczenia Telemedycznego.

   d) Usługodawca – Praktyka Lekarska Szczepan Dolny, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 894-299-58-14.

   e) Świadczenie Telemedyczne – świadczenie zdrowotne udzielane przez Lekarza/Konsultanta za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.

   f) Umowa – umowa o świadczenie Usług Konsultacje Online, zawierana na zasadach określonych w Regulaminie Usług Konsultacje Online.

   g) System Teleinformatyczny –  oprogramowanie teleinformatyczne (HaloDoctor) udostępnione Pacjentowi, zapewniające przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieć telekomunikacyjną celem świadczenia Usług Teleinformatycznych.

  h) Formularz danych płatności – formularz niezbędny do dokonania płatności.

  i) Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w Systemie Teleinformatycznym Usługodawcy, umożliwiający utworzenie przesłanie danych niezbędnych do wykonania Usług Konsultacje Online.

 4. Podmiotem świadczącym Usługi Konsultacje Online jest Praktyka Lekarska Szczepan Dolny wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 894-299-58-14. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Konsultacje Online następuje wraz z dokonaniem opłaty za Usługę Konsultację Online.
 5. Dokonanie opłaty za Usługę Konsultacja Online jest równoznaczne z udzieleniem zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Lekarz świadczy Usługi Konsultacje Online, określone w Regulaminie, na rzecz Pacjenta za pośrednictwem Serwisu.

§ 2. Podstawy prawne

 1. Prawo telekomunikacyjne – Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.);
 2. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.);
 3. Ustawa o działalności leczniczej – Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.);
 4. Ustawa o prawach pacjenta – Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 186 ze zm.);
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 6. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.).

§ 3. Usługi Konsultacje Online

 1. Warunkiem skorzystania z Usług Konsultacje Online jest spełnienie warunków określonych w Regulaminie oraz uiszczenie opłaty za Usługę.
 2. Usługi Konsultacje Online przeznaczone są dla osób pełnoletnich. Istnieje możliwość skorzystania z Usługi Konsultacja Online przez osobę niepełnoletnią po wcześniejszej akceptacji Usługodawcy.
 3. Komunikacja Pacjenta z Lekarzem przebiega w formie telekonferencji – przekazu audio lub audiowizualnego między Pacjentem a Lekarzem za pośrednictwem telefonu lub innego systemu teleinformatycznego.
 4. Wybór formy komunikacji jest zależny od preferencji Pacjenta.
 5. Forma komunikacyjna: Wideorozmowa poprzez system teleinformatyczny – HaloDoctor 
 6. Wiek pacjentów. Lekarz Agnieszka Górecka-Dolny prowadzi konsultacje pacjentów w wieku od 3 roku życia. Lekarz Szczepan Dolny prowadzi konsultacje pacjentów od 16 roku życia. W przypadku chęci dokonania konsultacji pacjenta poniżej 3 roku życia prosimy o kontakt na adres e-mail: kontakt@imf.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego: https://imf.pl/kontakt/

 7. Warunkiem udzielenia Pacjentowi Świadczenia Telemedycznego jest uzupełnienie następujących danych w Formularzu rejestracyjnym:

   • Imię / nazwisko
   • Login
   • Adres e-mail
   • Adres zamieszkania
   • Data urodzenia / wiek
   • Numer telefonu
   • Numer PESEL
   • Dane i dokumenty dotyczące stanu zdrowia
 8. Dane, o których mowa w ustępie poprzedzającym, Pacjent podaje w Formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie Serwisu lub w wiadomości e-mail potwierdzającej dokonanie zamówienia Usługi.
 9. W przypadku gdy Pacjentem jest osobą nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych osobą udzielającą informacji jest jego przedstawiciel ustawowy.
 10. Świadczenia Telemedyczne nie obejmują świadczeń zdrowotnych wymagających osobistego, bezpośredniego kontaktu z osobą wykonującą zawód medyczny.
 11. Lekarz w ramach udzielania Świadczenia Telemedycznego nie wystawia e-ZLA i/lub e-skierowań.
 12. Jednostkowa Usługa Konsultacji Online trwa:                                                                                                                                                      a) 50-55 minut (konsultacja pierwszorazowa)

  b) 20-25 minut (konsultacja kontynuacyjna).

 13. Jeżeli Usługa wymaga więcej czasu niż zaplanowano, istnieje możliwość przedłużenia czas trwania konsultacji tylko i wyłącznie po akceptacji Konsultanta oraz dokonania opłaty za dodatkową Usługę – Konsultacja Kontynuacyjna.
 14. Udzielanie przez Lekarza Świadczeń Telemedycznych, następuje w oparciu o wskazania aktualnej wiedzy medycznej i naukowej, dostępnymi za pomocą Systemu Teleinformatycznego lub systemu łączności, metodami i środkami rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.
 15. Lekarz prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta.
 16. Konsultacja lekarska w ramach Usługi Konsultacja Online może być poprzedzona przeprowadzeniem ankiety dotyczącej m.in. ogólnego stanu zdrowia Pacjenta, dotychczasowego leczenia, wyników badań oraz przyjmowanych leków.
 17. Lekarz przeprowadza wywiad z Pacjentem, który ma na celu ocenę stanu jego zdrowia oraz dobranie właściwych metod leczenia.
 18. Przebieg świadczenia Usługi Konsultacja Online może być rejestrowany przez Usługodawcę, a jego zapis może być przechowywany wraz z dokumentacją medyczną. Akceptując Regulamin Pacjent wyraża zgodę na rejestrację przebiegu Usługi Konsultacje online, w tym na sporządzanie zapisu głosowego lub audiowizualnego.
 19. Pacjent ma wgląd do swojej dokumentacji medycznej. Na wniosek może również otrzymać kopię dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.
 20. Pacjent zobowiązuje się ujawnić Lekarzowi wszelkie informacje i okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla udzielania Świadczeń Telemedycznych, w tym kopie dokumentacji medycznej, wyników badań, które mogą być konieczne do udzielenia Świadczenia Telemedycznego.
 21. Pacjent ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodne z prawdą lub zatajone informacje, o których mowa w ustępie poprzedzającym, jeżeli miały lub mogły mieć wpływ na wykonanie Usług Konsultacje Online.
 22. Lekarz nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Pacjenta niekompletnych, nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, zwłaszcza w przypadku podania danych osób trzecich bez ich wiedzy lub zgody. Za skutki podania błędnych, niekompletnych, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub w inny sposób nieprawidłowych danych wyłączna odpowiedzialność spoczywa na Pacjencie.
 23. Lekarz nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Usług przez Pacjenta w sposób sprzeczny z Regulaminem.

§ 4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów

 1. Umowa zawierana na zasadach określonych w Regulaminie Usług Konsultacje Online jest umową dotyczącą usług zdrowotnych w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.
 2. Dokonanie opłaty przez Pacjenta jest równoznaczna z zawarciem umowy o Usługi Konsultacje Online oraz akceptacją Regulaminu Usług Konsultacje Online.
 3. Opłaty za Usługi Konsultacje Online wynosi:                                                                                                                                                        a) Konsultacja pierwszorazowa 350 zł brutto.

  b) Konsultacja Kontynuacyjna 250 zł brutto.

 4. Koszt Usługi Konsultacja Online może zostać obniżony przy użyciu kodu rabatowego.
 5. Umowa zostaje zawarta na czas wykonywania Usługi Konsultacja Online.
 6. W celu zawarcia umowy o Usługę Konsultację Online należy:                                                                                                                          a) Zrealizować zamówienie/dokonać rejestracji Usługi Konsultacja Online za pośrednictwem Serwisu.

  b) Dokonać opłaty za Usługę za pośrednictwem przelewu bankowego na konto 78 1910 1048 2401 1474 5933 0001 (dane do przelewu: Praktyka Lekarska Szczepan Dolny, ul. Majerankowa 21, 51-180 Wrocław) w tytule wpisując imię i nazwisko pacjenta oraz datę i godzinę zaplanowanej konsultacji lub zewnętrznego serwisu płatności internetowych na który Pacjent zostaje automatycznie przekierowany w trakcie dokonywania rejestracji.

 7. Potwierdzenie zawarcia Umowy Pacjent otrzymuje w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w Formularzu danych płatności.
 8. Pacjent w trakcie wypełniania Formularza rejestracyjnego wybiera lekarza/konsultanta, datę i godzinę oraz rodzaj Usługi Konsultacja Online. Potwierdzenie wyznaczonej daty i godziny Konsultacji Online Pacjent otrzymuje w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w Formularzu Rejestracyjnym.
 9. Po zaksięgowaniu płatności na adres e-mail pacjenta zostanie wysłana wiadomość z informacją potwierdzającą konsultację oraz linkiem do systemu teleinformatycznego. 
 10. W wyznaczonym uprzednio terminie Pacjent powinien oczekiwać połączenia ze strony Usługodawcy poprzez użycie linku o którym mowa w poprzednim punkcie.
 11. Brak odbierania połączenia przez Pacjenta od Usługodawcy w ustalonym uprzednio terminie oznacza rezygnację z usługi i będzie skutkowało brakiem zwrotu uiszczonej kwoty.
 12. W przypadku problemów technicznych, leżących po stronie Pacjenta, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie Usługi Konsultacja Online, Usługa uważana jest za zrealizowaną.
 13. W przypadku odwołania Konsultacji Online z wyprzedzeniem nie krótszym niż 48 godzin przed planowaną Konsultacją Online Pacjent ma prawo do zwrotu kwoty uiszczonej opłaty.  Usługodawcę należy powiadomić o woli rezygnacji z Usługi w formie wiadomości e-mail na adres: kontakt@imf.pl lub przez formularz kontaktowy pod adresem: https://imf.pl/kontakt/
 14. Nie powiadomienie Usługodawcy o rezygnacji w czasie krótszym niż 48 godzin przed Konsultacją Online będzie skutkowało brakiem zwrotu uiszczonej kwoty.
 15. Pacjent ma możliwość modyfikacji terminu Usługi Konsultacja Online po uprzednim skontaktowaniu się za pomocą wiadomości e-mail z Usługodawcą, nie później niż 48 godzin przed planowaną Konsultacją Online.
 16. Okres 48 godzin, o którym mowa w dwóch poprzedzających punktach liczony jest wstecz od daty i godziny planowanej Konsultacji Online.
 17. Po wykonaniu Usługi Konsultacji online Pacjent traci możliwość odstąpienia od Umowy, o czym zostaje poinformowany.
 18. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę warunków Umowy, przepisów prawa lub praw drugiej strony lub osoby trzeciej.
 19. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Usługi Konsultacja Online w każdym momencie z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku zmiany terminu Usługi Konsultacja Online Usługodawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Pacjenta za pomocą wiadomości e-mail oraz ustalić w porozumieniu z Pacjentem inny dogodny termin lub zwrócić kwotę uiszczonej opłaty.
 20. Po wykonanej Usłudze Konsultacja Online w ciągu 7 dni pacjent otrzyma rachunek/fakturę w formie elektronicznej. Rachunek/faktur w formie elektronicznej zostanie przesłana na adres e-mail podany w trakcie rejestracji. W przypadku konieczności wystawienia faktury niezbędne jest poinformowanie o tym fakcie Usługodawcy poprzez wiadomości e-mail na adres: kontakt@imf.pl lub przez formularz kontaktowy pod adresem: https://imf.pl/kontakt/, w terminie nie przekraczającym datę i godzinę wykonywanej Usługi Konsultacja Online.  

§ 5. Wymogi techniczne

 1. Celem przeprowadzenia Usługi Konsultacja Online Pacjent zobowiązany jest spełnić warunki techniczne, określone w Regulaminie:                                                                                                                                                                                                              a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internetowej i dowolną przeglądarką internetową, posiadające kamerę, mikrofon oraz głośnik.

  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

  c) włączona obsługa plików cookies.

§ 6. Reklamacje

 1. Pacjentowi przysługuje prawo zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji w związku ze zrealizowaną Usługą Konsultacje Online. Zapytania, uwagi i reklamacje dotyczące działania Serwisu i związanych z nim kwestii natury technicznej należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@imf.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego: https://imf.pl/kontakt/
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni roboczych.
 3. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej. Treść reklamacji powinna zawierać, co najmniej:                                              a) dane pozwalające na identyfikację Pacjenta: nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail.

  b) określenie przedmiotu reklamacji,

  c) określenie ewentualnych żądań Pacjenta,

  d) wskazanie daty zaistnienia zdarzenia świadczącego o nienależytym wykonaniu Usługi Konsultacja Online.

§ 7. Postanowienia końcowe

Przesyłanie treści niezgodnych z prawem, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających prawa Usługodawcy lub innych oraz które mogłyby powodować lub zachęcać do zachowania uznawanego za działanie niezgodne z prawem, naruszającego prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, jest zabronione. 

Scroll to Top