Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

1)      Usługodawca – Maciej Wojciechowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Klub Medycyny Funkcjonalnej Maciej Wojciechowski, ul. Kraszewskiego 18, 88-100 Inowrocław, NIP 556 255 59 12, adres email: kontakt@klubmedycynyfunkcjonalnej.pl

2)      Klient – osoba fizyczna, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zamówiła Usługę u Usługodawcy na swoją rzecz lub na rzecz Uczestnika;

3)      Uczestnik – osoba fizyczna, na rzecz której Klient zamówił Usługę;

4)      Usługa – szkolenie, wykład, konferencja, warsztat w zakresie wybranym z oferty Usługodawcy przez Klienta;

5)      Cena – wartość usługi wyrażona w polskich złotych zawierająca odpowiednią stawkę podatku VAT (cena brutto);

6)      Formularz zgłoszeniowy –zamówienie wybranej przez Klienta Usługi;

7)      Strona internetowa –strona internetowa Usługodawcy o adresie www.klubmedycynyfunkcjonalnej.pl

§ 2

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży Usług, jak i zakres świadczenia tych usług przez Usługodawcę.

 

Dział II

Świadczenie Usług

 

§ 3

 1. Zgłoszenia do uczestnictwa w szkoleniu może dokonać Klient na swoją rzecz lub na rzecz Uczestnika
 2. Przed złożeniem zamówienia Usługę Klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin.
 3. Zamówienie Usługi odbywa się poprzez:

a)      wypełnienie w sposób prawidłowy formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy,

b)      złożenie na formularzu zgłoszeniowym oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją;

4. W przypadku dokonywania zamówienia Usługi poprzez stronę internetową, Klient dokonuje jednorazowej rejestracji w serwisie zgłoszeniowym Usługodawcy.

5. W przypadku zamawiania Usługi przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni od daty jej zawarcia, tj. wysłania formularza zgłoszeniowego. W celu odstąpienia od umowy Klient w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy winien przesłać swoje pisemne oświadczenie na adres Usługodawcy wskazany w § 1 pkt 1 Regulaminu.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwróci Klientowi wpłacone przez niego wynagrodzenie za Usługę w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, chyba że Klient wyrazi wolę zaksięgowania przedmiotowej wpłaty na inny termin szkolenia lub na inne szkolenie organizowane przez Usługodawcę.

7. Klient ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn od niego niezależnych i żądać zwrotu poniesionych kosztów w całości tylko i wyłącznie, gdy zachowa termin 14 dni przed wykonaniem usługi. Kwota zostanie wówczas zwrócona i pomniejszona o prowizję systemu płatności Przelewy24 o ile usługa została zakupiona w tej formie.

8. W okresie od 14 do 7 dni przed wykonaniem usługi Klientowi przysługuje prawo zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 50% z uwzględnieniem prowizji systemu płatności Przelewy24 o ile usługa została zakupiona w tej formie.

9. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie krótszym niż 7 dni od wykonania usługi Klientowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

10. Klientowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów oraz  zaksięgowanie przedmiotowej wpłaty na inny termin szkolenia lub na inne szkolenie organizowane przez Usługodawcę w momencie, gdy Usługodawca zostaje poinformowany po zrealizowaniu Usługi.

 

 

§ 4

 1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego Usługodawcy lub jego doręczenie Usługodawcy jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenia Usługi.
 2. Klient może dokonać zapłaty za Usługę w następujący sposób (według swojego wyboru):

1)      za pośrednictwem systemu transakcyjnego Przelewy24;

2)      gotówką;

3)      przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy – w tym przypadku Klient w tytule przelewu winien umieścić swoje imię i nazwisko (nazwę) oraz numer Zgłoszenia

4)      kartą kredytową – przy płatnościach dokonywanych przez Internet;

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany formy płatności, o czym poinformuje Klientów na stronie internetowej lub ustalenia innej formy płatności indywidualnie z Klientem.
 2. Dowód zakupu usługi stanowi faktura VAT.
 3. Przyjęcie zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem strony internetowej, zostanie potwierdzone przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:

1)      nieprawidłowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego lub podania w nim danych nieprawdziwych;

2)      dokonania zgłoszenia z naruszeniem niniejszego Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa

3)      przekroczenia limitu miejsc na szkolenie;

4)      braku dostępności danej Usługi;

5)      odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od Usługodawcy lub w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby Uczestników;

8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Usługodawcę zastosowanie ma § 3.

 

§ 5

Wszelkie materiały udostępniane oraz prezentowane Uczestnikom na szkoleniu są chronione prawem autorskim, stanowią własność intelektualną ich twórców i są objęte ochroną prawną. Przedmiotowe materiały nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane, powielane bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody ich twórców.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do rejestrowania przebiegu wydarzenia w formie oprawy foto – video na rzecz promocji i reklamy marki, które jest akceptowane przez Uczestnika w formie pisemnej przed rozpoczęciem wydarzenia. Bez pisemnej zgody udział w wydarzeniach organizowanych przez Usługodawcę jest niemożliwy.

Bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody prowadzącego szkolenie, Klient lub Uczestnik nie może nagrywać szkolenia, jak i w inny sposób dokonywać jego rejestracji.

Szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowią psychoterapii, ani leczenia medycznego.

 

§ 6

 1. Klient oświadcza, że podane dane w formularzu zgłoszenia są poprawne i prawidłowe według jego najlepszej wiedzy.
 2. Klient (Uczestnik) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz poprawnego świadczenia Usługi, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 3. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 4. Klient oraz Uczestnik mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Klient, jak i Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym.   Informacje te mogą być przekazywane Klientowi, jak i Uczestnikowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia.

 

Dział III

Polityka Prywatności

 

§ 7

 1. Korzystanie z Usług Usługodawcy,  w szczególności uczestnictwo w szkoleniach, jak i, korzystanie z strony internetowej Usługodawcy, zapisywanie się do newsletterów należących do Usługodawcy oznacza, że Klient, Uczestnik oraz inny korzystający ze strony internetowej Usługodawcy zapoznał się z Polityką Prywatności i akceptuje jej treść.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 3. Klienta, Uczestnika oraz innego korzystającego ze strony internetowej Usługodawcy obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie internetowej Usługodawcy.

§ 8

 1. W czasie korzystania ze strony internetowej Usługodawcy  oraz innych stron projektów  należących do Usługodawcy możesz zostać poproszony o  podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które możeszzostać proszony, to imię i nazwisko, login, hasło, adres  korespondencyjny, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.
 2. Powierzone Usługodawcy dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 3. Dane osobowe klientów są przetwarzane wyłączne w celach realizacji zamówienia, chyba że Klient lub Uczestnik wyraził zgodę, o której mowa w § 6 ust. 5.
 4. Usługodawca nie udostępnia w jakiejkolwiek formie podmiotom trzecim danych osobowych, w tym danych adresowych, adresów e-mail Klientów, Uczestników oraz innych korzystających ze strony internetowej Usługodawcy
 5. Każdy ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe przechowywane przez stronę internetową Usługodawcy oraz do ich zmiany lub usunięcia. Aby zmienić lub usunąć swoje dane należy dokonać tego samodzielnie poprzez swoje konto utworzone na stronie internetowej Usługodawcy lub napisać e-mail na adres: kontakt@klubmedycynyfunkcjonalnej.pl

Dział IV

Polityka cookies

 

§ 9

 1. Podczas korzystania ze strony internetowej Usługodawcy oraz innych stron projektów  należących do Usługodawcy  mogą zostać umieszczone na komputerze Użytkownika ciasteczka (ang. cookies). Są to małe pliki tekstowe służące do identyfikowania Użytkownika przy ponownych odwiedzinach. Nie naruszają one w żaden sposób prywatności, gdyż nie gromadzą żadnych danych o Użytkownikach.
 2. Użytkownik może przygotować swoją przeglądarkę sieciową do informowania o tym, kiedy przesyłane są pliki Cookies lub w ogóle do uniemożliwienia przesyłania plików Cookies.
 3. Wyłączenie plików Cookies w przeglądarce nie uniemożliwi korzystania ze strony internetowej Usługodawcy, ale może spowodować utrudnienia w jej funkcjonowaniu.

 

Dział V

Postanowienia końcowe

 

§ 10

 1. Informacje podane na stronie internetowej Usługodawcy nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
 2. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzane w dowolnym momencie.
 3. Wybrane zdjęcia zamieszczane na blogu pochodzą z serwisu http://www.freedigitalphotos.net/
 4. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ogłoszenia ich na stronie internetowej Usługodawcy.